KLAUZULA INFORMACYJNA
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W LEŻAJSKU
(dotyczy uczniów biorących udział w konkursie)

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku (dalej: ZSP2). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr2 z siedzibą przy ul. Mickiewicza 51,
  37-300 Leżajsk.

 2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ZSP2 służy następujący adres email: rafalzelazo@gmail.com.

 3. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa i siedziba szkoły, klasa, płeć.

 4. Dane będą przekazywane innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz określonym w Regulaminie organizacji konkursu.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 7. W związku z przetwarzaniem przez ZSP2, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSP2 Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Źródło pochodzenia danych: dyrektor szkoły

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W LEŻAJSKU
(dotyczy nauczycieli, opiekunów uczniów biorących udział w konkursie)

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku (dalej: ZSP2). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 51, 37-300 Leżajsk.

 2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w KO w Rzeszowie służy następujący adres email: rafalzelazo@gmail.com.

 3. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, szkoła, nauczany przedmiot, kontaktowy adres email.

 4. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 1. W związku z przetwarzaniem przez KO w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSP2 Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Źródło pochodzenia danych: dyrektor szkoły

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.